Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

You are here:

Algemene BEPALINGEN

Algemene bepalingen. De bevoegdheid van opsporingsambtenaren.
Alle bevoegde en kenbare ambtenaren mogen aanwijzingen en bevelen geven voor de veiligheid en vrijheid van het verkeer. U bent verplicht op het eerste verzoek te stoppen en de verplichte ‘documenten’ zoals het rij- en kentekenbewijs af te geven, zodat deze ambtenaren ze kunnen controleren. Als het nodig is mogen ze uw voertuig onderzoeken en daarvoor naar een andere plaats (laten) overbrengen. U bent verplicht medewerking te verlenen en zo nodig de ambtenaar in uw voertuig te vervoeren. In het belang van de veiligheid of voor het vrijhouden van bepaalde plaatsen mag de ambtenaar uw voertuig (laten) verplaatsen of in bewaring stellen.

Aanwijzingen

Aanwijzingen gaan altijd boven verkeerstekens en verkeersregels. U bent verplicht de aanwijzingen onmiddellijk op te volgen die bevoegde en kenbare ambtenaren mondeling of door gebaren geven. Dat geldt ook voor militairen van de marechaussee en als zodanig herkenbare verkeersregelaars. Verder bent u verplicht te stoppen als een begeleider van een railvoertuig een stopteken geeft met een stopbordje, rode vlag of lamp. Ook bent u verplicht te stoppen voor het stopteken van kenbare en bevoegde verkeersbrigadiers.
U moet nu rechts afslaan, omdat de aanwijzing van de politieagent boven het verkeersbord gaat.
Alle weggebruikers zijn ook verplicht te stoppen als dit wordt aangegeven met een rode lamp of met een lichtbak die is aangebracht aan een politievoertuig en waarop met rode letters de tekst ‘STOP’ of ‘STOP POLITIE’ staat.
Oók kan de tekst ‘VOLGEN’ getoond worden. U moet dan het politievoertuig volgen tot u de aanwijzing ‘STOP’ krijgt.

Verkeerstekens

Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze verkeerstekens. Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden. Er zijn drie verschillende soorten verkeerstekens, namelijk verkeerslichten, verkeersborden en verkeerstekens op de weg.
Verkeerslichten gaan boven verkeersborden en boven verkeersregels die de voorrang regelen. Dat betekent dat u als bestuurder bij een rood verkeerslicht moet stoppen en voorrang moet verlenen aan bestuurders die groen licht hebben. Ook als u op een voorrangsweg rijdt of als de andere bestuurder van links komt moet u bij een rood verkeerslicht stoppen.

Parkeerbord

U rijdt op een voorrangsweg en nadert een rood verkeerslicht. U hoeft niet over ’voorrang‘ na te denken. Hier geldt uitsluitend het gebod van het rode licht: stop!
Als een weg is verdeeld in rijstroken, kan de toepassing van een verkeersbord worden beperkt tot één of meer rijstroken zoals een beperking of een inrijverbod voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven.De borden E1 (parkeerverbod), E2 (verbod stil te staan), E3 (verbod fietsen of bromfietsen te plaatsen) gelden uitsluitend voor die zijde van de weg waar het bord is geplaatst.
Het parkeren van een voertuig en het plaatsen van een fiets, snorfiets en bromfiets is toegestaan op de daarvoor bestemde weggedeelten, zoals parkeervakken, parkeerstroken, fietsklemmen enz.
Als boven een bord het woord ‘ZONE‘ is aangebracht geldt het bord.
Onder verkeersborden kunnen onderborden zijn aangebracht. De symbolen op de onderborden hebben dezelfde betekenis als de symbolen op de verkeersborden. Het verkeersbord geldt dan uitsluitend voor de op de onderborden getoonde weggebruikers. Als op het onderbord het woord ‘UITGEZONDERD‘ voorkomt geldt het verkeersbord niet voor de op de onderborden getoonde weggebruikers.
U mag deze weg inrijden. De geslotenverklaring geldt uitsluitend voor vrachtauto‘s.

Herkenbaarheid verkeersborden

Verkeersborden zijn er in diverse vormen en kleuren. De ronde borden (veelal met rode rand of geheel blauw) houden een verbod of gebod in. Driehoekige borden geven meestal een gevaarlijke situatie aan. Vierkante blauwe borden kunnen een regiem in een bepaald gebied aangeven, informatie bevatten of bewegwijzering inhouden. Blauwe parkeerborden kunnen ook een verbod voor andere voertuigen, dan die op het bord staan, inhouden. Verder zijn er borden die u informatie verschaffen, zoals bijvoorbeeld voor wegbewijzering en bij voorsorteren.
Om het u wat gemakkelijker te maken heeft de wetgever de borden verdeeld in groepen.
De indeling is: A. Snelheid.
B. Voorrang.
C. Geslotenverklaring.
D. Rijrichting.
E. Parkeren en stilstaan.
F. Overige geboden en verboden. G. Verkeersregels.
H. Bebouwde kom.
J. Waarschuwing.
K. Bewegwijzering.
L. Informatie.

Verkeersregels

Verkeersregels zijn regels die voorschrijven hoe weggebruikers zich moeten gedragen in het verkeer. De Verkeersregels moeten door alle weggebruikers worden opgevolgd als er geen aanwijzingen worden gegeven of als er geen verkeerstekens aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de normale voorrangsregels, plaats op de weg en de regels met betrekking tot de verschillende maximumsnelheden. We zullen zien dat de verkeersregels echter niet voor alle weggebruikers onder alle omstandigheden hetzelfde zijn. Soms gelden andere regels en soms zijn uitzonderingen van toepassing. De normale voorrangsregels vallen onder het begrip verkeersregels. U moet hier de auto van rechts voorrang verlenen.

Verplichtingen bestuurders

– Bestuurders moeten altijd over de vereiste rijvaardigheid beschikken en zij moeten daartoe lichamelijk en geestelijk geschikt zijn. Ongemak, stress, en haast kan uw rijvaardigheid geestelijk ongunstig beïnvloeden. Met een arm of been in het gips bent u meestal lichamelijk ongeschikt;
– Bestuurders mogen bij het besturen niet door passagiers, lading, dieren of op andere wijze worden gehinderd of worden afgeleid.
Verplichtingen ten opzichte van andere weggebruikers
Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen voor laten gaan. Dat geldt ook voor alle personen die zich moeilijk voortbewegen, bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten.
Bestuurders moeten het overige verkeer voor laten gaan als zij een bijzondere manoeuvre uitvoeren. Zoals bij het wegrijden, achteruitrijden, in file parkeren, uit een uitrit de weg oprijden. Ook van een weg een inrit inrijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen.
Verder moeten bestuurders bij alle belangrijke zijdelingse verplaatsingen en bij het veranderen van rijstrook richting aangeven.
U moet het overige verkeer voor laten gaan tijdens het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre.

Slepen

Bestuurders van motorvoertuigen en brommobielen mogen per keer niet meer dan één motorvoertuig slepen. De onderlinge afstand mag maximaal 5 m bedragen. U mag voor de veiligheid in het midden van de sleepkabel een rode vlag bevestigen en waarschuwingsknipperlichten voeren. De bestuurder van het gesleepte motorvoertuig moet – voorzover vereist – in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en het kentekenbewijs voor dat motorrijtuig. Het gesleepte voertuig moet minimaal WA verzekerd zijn. Als u gesleept wordt, moeten uw passagiers plaatsnemen in het voorste voertuig. Als in het voorste voertuig geen plaats is, mogen zij in uw auto plaatsnemen. Deze regel is ingevoerd om ervoor te zorgen dat in het gesleepte voertuig zo min mogelijk gewicht aanwezig is. U moet, als u wordt gesleept, extra alert zijn, want tijdens het slepen zonder draaiende motor zullen de rem- en stuurbekrachtiging niet werken.
Het is niet toegestaan een tweewielig motorvoertuig te slepen.

Verplichte documenten

Bestuurders mogen hun auto niet op de openbare weg laten staan of ermee aan het openbare verkeer deelnemen als niet aan de volgende voorwaarden is voldaan: – er moet een geldig kentekenbewijs deel 1A (technische gegevens) en deel 1B (gegevens van de eigenaar of houder) aanwezig zijn. Deel 2 (overschrijvingsbewijs) heeft een functie bij het wijzigen van de tenaamstelling van het voertuig. Dit bewijs kan het beste thuis op een veilige plaats worden bewaard. Het (oude) kopie deel 3 kan ook nog als overschrijvingsbewijs dienen;
– er moeten twee goedgekeurde gele kentekenplaten met hetzelfde kenteken aanwezig zijn;
– de houderschapsbelasting moet zijn betaald. Voor aanhangwagens achter een personenauto, bestelauto of autobus en alle caravans en vouwwagens hoeft geen belasting betaald te worden.

Bestuurders mogen niet met een motorfiets, auto, vrachtauto of autobus aan het openbare verkeer deelnemen zonder (geldig) rijbewijs voor het motorvoertuig dat wordt gebruikt. Verder mogen zij geen motorrijtuig besturen, ook niet om rijles te nemen of voor een rijexamen, als het rijbewijs is ingevorderd of tijdens de periode van een ontzegging van de rijbevoegdheid.
Bestuurders mogen op de openbare weg met een vrachtauto of autobus geen rijles nemen zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
De rij-instructeur geeft u aanwijzingen

RuudBrocken