Alcohol, drugs

Alcohol, drugs

You are here:

Alcohol, geneesmiddelen en DRUGS

Rijden onder invloed

Het rijden onder invloed is een misdrijf. Het is iedereen verboden een voertuig te besturen, of als bestuurder te doen besturen (rij-instructeur of rij-examinator), terwijl hij verkeert. Van een onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan, al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof, de rijvaardigheid kan verminderen. En dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. Deze stoffen zijn alcohol, bepaalde geneesmiddelen en drugs. Het negatief effect van geneesmiddelen en/of drugs wordt versterkt in combinatie met alcoholgebruik.

Geneesmiddelen en drugs kunnen uw rijvaardigheid beïnvloeden. Bij gebruik van alcohol kan dit zogenaamde tunneleffect ontstaan.

Werking alcohol

Na het drinken van vijf glazen alcoholische drank bent u ongeveer 7,5 uur onder invloed. Het duurt 1,5 uur voordat de lever een standaard glas bier, wijn of sterke drank heeft afgebroken. Als u ‘s avonds enige glazen heeft gedronken, zit u misschien de volgende ochtend nog niet nuchter achter het stuur. Daarom, als u wilt drinken dan moet u niet rijden, wilt u wel rijden dan moet u niet drinken. De negatieve lichamelijke en geestelijke gevolgen van alcohol en verkeer zijn: u ziet minder, reageert later, u kan zich slecht concentreren en u denkt meestal dat u nog prima kunt rijden.
Bijna alle soorten alcoholische drank, geschonken in de daarvoor bestemde glazen, bevatten nagenoeg dezelfde hoeveelheid alcohol. Frisse buitenlucht, koffie en kauwgom verminderen het alcoholpercentage niet.

BOB Bewust Onbeschonken Bestuurder - Rijden onder invloed

Controle en gevolgen

U bent altijd verplicht medewerking te verlenen aan een ‘voorlopig onderzoek‘. Ook als de politie geen alcoholgebruik bij u heeft vastgesteld. Deze verplichting bestaat reeds op het moment dat wordt vastgesteld dat u aanstalten maakt om te gaan rijden. Dit onderzoek bestaat uit een ademtest met een elektronische tester. U moet tijdens deze test alle gegeven aanwijzingen stipt opvolgen.
Geeft de test bij beginnende automobilisten meer dan 0,2 promille of 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht aan (één glas alcoholische drank), dan moet u mee naar het politiebureau. Hier wordt de exacte hoogte van het alcoholgehalte vastgesteld met een nauwkeurig ademanalyse-apparaat. Op het bureau moet u tweemaal op een analyse-apparaat blazen om een geldige uitslag te krijgen. De uitslag is direct beschikbaar en geeft aan hoe hoog het alcoholgehalte precies is. Deze uitslag is een officieel bewijsmiddel en kan op de terechtzitting tegen u gebruikt worden.

Bromfietsers

De wet geeft ook aan dat voor bromfietsers. Waarvoor hen die nog geen 24 jaar oud zijn, een maximum alcoholpromillage van 0,2 promille of 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht geldt. Voor bromfietsers van 24 jaar en ouder geldt dan weer een maximum alcoholpromillage van 0,5 promille of 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht.

Onderzoek

U bent altijd verplicht mee te werken aan als het voorlopig onderzoek daartoe aanleiding geeft. U moet dan mee naar het politiebureau om daar verplicht medewerking te verlenen aan een ademtest met een ademanalyse-apparaat.
In sommige gevallen kan de politie u vragen voor een bloedonderzoek. Als dit onderzoek om medische redenen onwenselijk is, bent u verplicht om medewerking te verlenen aan een urineonderzoek.

Straf

De verdere straf (en de mogelijk op te leggen maatregel) is afhankelijk van de hoeveelheid alcohol die bij u wordt gemeten.  En kan variëren van een geldboete tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Een boete of gevangenisstraf -ook als die voorwaardelijk is- gaat vaak gepaard met een al dan niet voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Het spreekt voor zich dat de rechter een veel zwaardere straf oplegt aan iemand die al eerder voor rijden onder invloed is bestraft. Of die onder invloed van alcohol een aanrijding heeft veroorzaakt waarbij gewonden of doden zijn gevallen.

Zo is ook voor rijden onder invloed het puntenrijbewijs ingevoerd, waarbij het rijbewijs na twee opgelopen punten ongeldig wordt verklaard. Zie voor verdere informatie hoofdstuk 34 onder het kopje puntenrijbewijs.
Het weigeren mee te werken aan één van de controles is een misdrijf, wordt dan ook als zodanig bestraft en levert tevens een punt op voor het puntenrijbewijs. Bijna altijd legt de politie bij geconstateerd alcoholgebruik een rijverbod op, dat tot maximaal 24 uur kan oplopen.
Bij beginnende bestuurders kan dat zelfs oplopen tot 26 uur!

Overtreden

Wordt een rijverbod overtreden door toch een voertuig te besturen -dus ook een fiets- dan is er sprake van een misdrijf. In veel gevallen legt de politie niet alleen een rijverbod op, maar vordert zij ook direct het rijbewijs in. In ieder geval als het adem- alcoholgehalte meer dan 570 microgram per liter uitgeademde lucht bedraagt of als de politie vermoedt dat dit het geval zal zijn. Het laatste kan zich voordoen als u niet kunt of wilt blazen. Ook al is het alcoholgehalte van uw adem lager, dan kan de politie toch, in bepaalde gevallen, het rijbewijs direct invorderen.

Rechter

Verkeert u namelijk onder een zodanige invloed van alcohol, dat daardoor de veiligheid op de weg in gevaar is gebracht (dat kan al gebeuren na het drinken van één glas alcoholische drank) dan moet u uw rijbewijs ook onmiddellijk inleveren. Het is de officier van justitie die -doorgaans binnen tien dagen- beslist over verdere inhouding totdat de zaak voor de rechter komt. De rechter beslist uiteindelijk of u voor langere tijd uw rijbewijs kwijt bent. Tijdens de periode van een ontzegging van de rijbevoegdheid mag u geen enkel motorrijtuig op de openbare weg besturen, ongeacht of daarvoor wel of geen rijbewijs is vereist. Fietsen mag dan wel.

Als u door een rechter voor een misdrijf wordt veroordeeld, hebt u een strafblad.
Een verzekeringsmaatschappij kan schade verhalen op bestuurders die met rijden onder invloed betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval. Ook is het mogelijk dat de maatschappij u niet meer wil verzekeren.

RuudBrocken